Υπηρεσίες

Υπηρεσίες πορσαρμοσμένες στίς ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη

Η νομική επιστήμη παρέχει, στις περισσότερεσ περιπτώσεις, πληθώρα λύσεων και «διαδρομών», δεν οδήγούν ωστόσο όλες στο επιθυμητό απ’ τον εντολέα αποτέλεσμα. Πριν απ’ οτιδήποτε άλλο φροντίζουμε ώστε να αποσαφηνίσουμε σε στενή συνεργασία με τον εκάστοτε εντολέα, ποιές είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες του τελευταίου, εφόσον, κατά την πάγια τακτική και πεποίθηση μας, αυτές θα πρέπει να ορίζουν αποκλειστικά την νομική «διαδρομή» που θα ακολουθηθεί με σκοπό την επίλυση οπουδήποτε προβλήματος.

Ενθουσιασμός, αφοσίωση και πρωτοτυπία

Διαθέτουμε το απαιτούμενο για την επιτυχία κράμα ενθουσιασμού και αφοσίωσης ενός νέου συνεργάτη σε συνδυασμό με την γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί απ’ την πολυετή, καθημερινή άσκηση και τριβή με ένα ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου. Αυτό μας καθιστά ικανούς γαι την παροχή υπηρεσιών σε αυστηρώς προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Ποιότητα υπηρεσιών

Διαθέτουμε ένα ευέλικτο σύστημα δαιχείρισης των υποθέσεων, το οποίο υπηρετούν ταλαντούχοι δικηγόροι και οικονομικοί σύμβουλοι προσανατολισμένοι στη χάραξη στρατηγικών άμεσης διευθέτησης των υποθέσεων καθώς επίσης και ένα ολοένα και αναπτυσσόμενο μοντέλο υπηρεσιών το οποίο εστιάζει στην ποιότητα.

Ευελιξία – Προσαρμογή στην οικονομική πραγματικότητα

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντικό, καθοριστικό παράγοντα που λαμβάνουμε υπ’ όψιν κατα την ανάθεση των εντολών σας, διαθέτοντας ένα ευέλιτκο σύστημα πληρωμής.

Απεικόνιση της πραγματικότητας σε σχέση με την υπόθεση του εντολέα

Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για κάθε κατηγορία επαγγελματία, σπανίζεικαι ιδιαίτερα στις ημέρες μας όπου πολλά γραφεία και εταιρείες λειτουργούν με προφανή και μοναδικό σκοπό το κέρδος. Απ’ την πρώτη επαφή μαζί μας θα διαπιστώσετε ότι μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρεση κατάλληλης λύσης ώς πρός τα θέματα που αντιμετωπίζετε, αφενός αποφεύγουμε την εξιδανίκευση και «ωραιοποίηση» των υποθέσεων σας αφετέρου αναλύουμε και παρουσιάζουμε μια ρεαλιστική αποτίμηση αυτών.